Ingen koppling mellan HPV-vaccination och CRPS eller POTS

Byrån meddelade att det inte fanns några bevis för en koppling mellan HPV-vaccinationer och postural ortostatisk takykardisyndrom (POTS) eller komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS).

HPV-säkerhetsprofilen bekräftades på nytt

Redan 2012 fanns det indikationer på en ökad förekomst av POTS och CRPS hos unga kvinnor efter en HPV-vaccination. Motsvarande rapporter bedömdes för första gången 2013 av EAC: s kommitté för läkemedelsriskbedömning (PRAC). Även då kunde ingen orsakssamband mellan vaccinationen och syndromen fastställas. På begäran av den danska tillsynsmyndigheten undersökte PRAC igen HPV-vacciner. Efter utvärdering av alla tillgängliga data skiljer sig dock inte förekomsten av POTS- och CRPS-fall efter HPV-vaccinering från antalet sjukdomar hos icke-vaccinerade personer. Så det finns ingen anledning att ändra specialistinformationen eller de nuvarande vaccinationsrekommendationerna.

POTS = racinghjärta och yrsel efter att stå upp

Postural ortostatisk takykardisyndrom (POTS) tillhör gruppen ortostatisk dysregulationsstörning. Störningar i det autonoma nervsystemet diskuteras lika sannolikt som orsaken. Förutom den primära formen kan sjukdomar som diabetes, karcinom eller alkoholberoende också skada det autonoma nervsystemet. Patienter med POTS lider av uttalade takykardier omedelbart efter att ha stått upprätt. Dessutom finns det ofta yrsel, kapphjärta, illamående, svettningar och svaghet, ibland också något ökat blodtryck. Efter sittande eller läggning försvinner symptomen snabbt. Kvinnor är fem gånger mer benägna att utveckla POTS än män.

CRPS = regional smärta efter extern exponering

Det komplexa regionala smärtsyndromet (CRPS) är en neurologisk-ortopedisk-traumatologisk sjukdom. Neuronala inflammatoriska reaktioner (perifer och central) i kombination med kortikal omorganisation misstänks patogenetiskt. Den exakta orsaken är dock inte klar. I CRPS leder yttre påverkan som operationer, inflammation eller trauma (särskilt en distal radiefraktur bör nämnas) till vävnadsskador och kronisk regional smärta, cirkulationsstörningar, ödem och huddystrofi. På lång sikt blir de drabbade extremiteterna ofta atrofi. Rörelser och funktionsbegränsningar belastar vardagen för de drabbade. Kvinnor har dubbelt så stor risk att ha CRPS som män.

Förebyggande av karcinom genom HPV-vaccination

Enligt EMA har cirka 72 miljoner människor världen över för närvarande vaccinerats med ett HPV-vaccin som godkänts i Europeiska unionen. I Tyskland finns det tetravalenta vaccinet Gardasil (Sanofi Pasteur MSD) och det tvåvärda vaccinet Cervarix (GlaxoSmithKline). HPV-vaccinerna är avsedda att skydda mot precancerösa dysplasier i köns- och analområdet samt mot livmoderhalscancer, vissa andra maligniteter och könsvårtor. Ständiga vaccinationskommissionen (STIKO) rekommenderar HPV-vaccination för alla flickor mellan 9 och 14 år. Det finns ingen officiell vaccinationsrekommendation för pojkar.

Originalfiler:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/11/news_detail_002436.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.pei.de/DE/arzneimittelsicherheit-vigilanz/archiv-sicherheitsinformationen/2015/ablage2015/2015-07-13-hpv-impfstoffe-artikel-20-verfahren.html

!-- GDPR -->