Lansering av Kyntheum (brodalumab)

Vad är Kyntheum?

Kyntheum används för att behandla måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna patienter som är berättigade till systemisk behandling. Kyntheum innehåller brodalumab, en monoklonal antikropp som blockerar interleukiner 17 (A, F och A / F).

Hur används läkemedlet?

Kyntheum injiceras subkutant. Den rekommenderade dosen är 210 mg, ges en gång i veckan under de första 3 veckorna och varannan vecka därefter. Om patienten inte svarar på behandlingen efter 12 till 16 veckor bör behandlingen avbrytas.

Kontraindikationer av Kyntheum

  • Överkänslighet mot den aktiva ingrediensen eller något annat innehållsämne
  • Aktiv Crohns sjukdom
  • Kliniskt signifikanta aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos)

Biverkningar av Kyntheum

De vanligaste rapporterade biverkningarna var artralgi (4,6%), huvudvärk (4,3%), trötthet (2,6%), diarré (2,2%) och orofaryngeal smärta (2,1%). En lista över alla biverkningar finns i bifogad information för vårdpersonal.

Handlingsmekanism

Brodalumab är en rekombinant, helt human, monoklonal IgG2-antikropp. Det binder till IL-17RA med hög affinitet. Det blockerar den biologiska aktiviteten hos de proinflammatoriska cytokinerna IL-17A, IL-17F, IL-17A / F heterodimer och IL-25. Blockaden leder till hämning av inflammation i samband med psoriasis och dess kliniska symtom. IL-17RA är ett protein som uttrycks på cellytan och är en nödvändig del av receptorkomplexen som används av olika cytokiner i IL-17-familjen. I psoriasis har ökade nivåer av cytokiner i IL-17-familjen visats. IL-17A, IL-17F och IL-17A / F heterodimer har pleiotropisk aktivitet; H. de kan inducera proinflammatoriska mediatorer såsom IL-6, GROa och G-CSF från epitelceller, endotelceller och fibroblaster.

Studera situation Kyntheum

Kyntheum har visat sig vara effektivt vid behandling av plackpsoriasis i tre huvudstudier med mer än 4300 patienter. Det fanns mer markant förbättring av plackpsoriasis hos patienter som behandlades med Kyntheum än med placebo eller ustekinumab.
Om man tittar på resultaten från de tre studierna uppnådde 85% av patienterna som behandlades med Kyntheum en minskning av PASI-poängen på 75% efter 12 veckor. PASI-poängen är ett index för att bestämma sjukdomens svårighetsgrad och det drabbade hudområdet.
I jämförelse uppnådde 6% av patienterna som fick placebo och 70% av patienterna som fick ustekinumab denna minskning. Dessutom hade 79% av Kyntheum-behandlade patienter opåverkad eller nästan opåverkad hud vid 12 veckor, jämfört med 3% av placebo och 70% av ustekinumab-behandlade patienter. Data från en studie visade också att fördelarna med behandling med Kyntheum fortsatte när behandlingen fortsatte i ett år.