Doserad inhalator under tryck för KOL-patienter

Riktlinje-kompatibel vård

De nya riktlinjerna för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) från 2018 rekommenderar användning av bronkdilatatorer som förstahandsbehandling för KOL [1]. Enligt riktlinjen ska patienter med uttalade symtom ges en kombination av en långverkande muskarinantagonist (LAMA) och en långverkande beta2-agonist (LABA) från början.

Fasta kombinationer

Studierna SHINE [2] och QUANTIFY [3] visade att preparat med en fast kombination av LAMA och LABA uppnådde bättre resultat med avseende på kapaciteten på en sekund (FEV1) än den fria kombinationen av individuella preparat. I slutet av 2018 godkände Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) Bevespi Aerosphere®, en ny LAMA / LABA-kombinationspreparat för behandling av KOL hos vuxna [4].

Bevespi Aerosphere®

Bevespi Aerosphere® innehåller de aktiva ingredienserna glykopyrronium (LAMA) och formoterolfumaratdihydrat (LABA) som en suspension för inandning. Enligt tillverkaren Astra Zeneca är det den första beredningen i sin klass i en tryckinhalator (pMDI) som har godkänts i Europa.

Fördelar med pMDI

Dr. Omar Usmani, konsult respiratorisk sjukdomsläkare vid National Heart & Lung Institute, Imperial College London och Royal Brompton Hospital förklarar, "I synnerhet kan patienter med nedsatt lungfunktion och avancerad ålder dra nytta av (behandlingen) med pMDI."

Fas III klinisk studie

Det europeiska godkännandet baseras på effekt- och säkerhetsresultaten i två fas III-studier (PINNACLE 1 och PINNACLE 2) där 2 103 och 1 615 patienter med måttlig till svår KOL deltog [5]. De randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade studiearmarna följdes i 24 veckor.

Metodik och resultat

Deltagarna fick antingen glykopyrrolat / formoterol (GP / FF), GP, FF eller placebo, var och en två gånger om dagen via pMDI. I PINNACLE 1 är tiotropium också det enda preparatet med öppen etikett som kan användas i pulverinhalatorn. Efter 24 veckor sågs en tydlig förbättring av FEV1 hos patienterna i kombinationsbehandling (GP / FF) jämfört med placebo och monopreparationer. Biverkningar såsom nasofaryngit, hosta, infektioner i övre luftvägarna, bihåleinflammation och dyspné inträffade med jämförbar frekvens i alla grupper.

Slutsats

I båda studiegrupperna var Bevespi Aerosphere® bättre än placebo och monopreparationer när det gäller effekt och tolererades väl av patienterna. För patienter som har problem med att använda traditionella inhalatorer effektivt säger Usmani att det kan vara ett terapeutiskt alternativ på grund av den enkla administreringen med pMDI.